År 1888 i oktober kom till Malmö studenten Tekla Åberg från Vendel i Uppland. Hon övertog "Fru Elise Mayrs
högre läroanstalt för flickor". Fru Elisabeth Neumeyer (född i Nürnberg), änka efter Ferdinand Mayr, hade
kommit till Malmö från München och här öppnat en flickpension. I samband med att Tekla Åberg övertog
läroanstalten flyttades den från Gustaf Adolfs torg nr 4 (kv Carl Gustaf) till nr 67 på norra sidan av torget
(kv Söderport IIb). Skolan omorganiserades till en åttaklassig högre flickskola. Första året, 1888/1889,
fanns dock endast sju klasser. Från hösten 1896 inrättades utöver de åtta klasserna, ett fyraårigt gymnasium. Första studentexamen avhölls vårterminen 1900 och den sista 1940. Redan med vårterminen 1937 upphörde
emellertid den icke-gymnasiala delen av skolan 
i samband med att en kommunal flickskola inrättades i staden 1937. Grundvalen för den nya kommunala flickskolan utgjordes av Tekla Åbergs högre läroverk för flickor,
Anna och Eva Bunths skola för flickor samt Malmö högre läroverk för flickor.

Sorted!