Laurellska släktarkivet

HISTORIK

Vid konstituerande sammanträde i Johanneshov 1964-05-10 beslöts att bilda en släktförening och vid sammanträde med interimstyrelsen den 9 december samma år beslöts enhälligt att namnet skulle bli Släktföreningen Laurell. Enligt de därvid antagna stadgarna kunde varje välfrejdad agnatisk ättling till kyrkoherden Lars Laurell (1666-1741) i Österplana, eller sådan ättlings make eller maka resp. änkling eller änka vara aktiv medlem i föreningen. Efter styrelsens medgivande kunde annan välfrejdad person, som fyllt 18 år och som av frändskap eller intresse önskade tillhöra föreningen bli medlem i densamma.
Arkivet som förvarades hos Stig Sigge Laurell, död 1982, son till rådmannen i Malmö Sigge Laurell, överlämnades enligt önskemål från släktingar till MSA, då många släktmedlemmar verkat eller verkar i Malmö i maj 1983, och enligt beslut vid släktmöte i Ransäter 1985-06-08 skulle det här omhändertagas som donation.
Ordningsarbetet som startades av arkivarien Torbjörn Fogelberg har fortsatts av undertecknad och avslutats i februari 1988.
Alfabetiskt register upprättat över person-, släkt- och ortnamn, se vidare den manuellt förda förteckningen.

Malmö i stadsarkivet i april 1988
Kjell-Åke Karlsson


Litteratur: Laurell Herman & Sven, Släkten Laurell 1660-1917 (tryckt 1917 i 300 ex.)
Laurell, Bengt E, Släkten Laurell från Österplana. Sthlm 1984.

Sorted!