• 7  of  36
Uploaded on:
19/08/2021 15:21:39
Type:
Asset
File Size:
8,91 MB
Dimensions:
1949 x 1593 pixels
300 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s brev varmed han förunnar borgmästare, rådmän och meniga borgare i Malmö tullfrihet i hela Danmarks rike, i enlighet med de privilegier som är givna av konungens förfäder och hans egen stadfästelse därpå.
Daterad den 7 maj 1451. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 50.

Transkribering:

Wy Cristiern, meth gudz nadhe Danmarks, Norges, Wendes oc Gotes koning, greffue i Oldemborgh oc Delmenhorst, göre widerlicht alle män, at wij aff wor sönderlighe gunst och naadhe haffue vnt wore elschelighe borghemestere, raadhmen och mene burghere i Malmöywe toldfrij at wäre I wort riighe Danmarck j alle maadhe, som wore forfädhres och wore priuilegia oc stadhfestelsse, thöm ther paa giffne, ydermere wdhwiise. Thii forbiwthe wy alle wore fogedhre, toldere oc ämbitzmän oc alle andrä, ä hwo the hälst äre, som för:ne wore borghere eller nogher aff thöm hender tilat komme i for:ne wort riighe Danmarck, at hindre eller hindre ladhä, töffue eller vforrette moodh for:ne theris priuilegia vnder wor konungxlighe häffnd och vredhä. Datum castro nostro Kaalundeborgh feria sexta proxima post festum beati Johannis ante portam Latinam nos tro sub secreto anno dominj m0cdlprimo.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
tullfrihet
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
7 maj 1451
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 222642