• 10  of  36
Uploaded on:
19/08/2021 15:48:55
Type:
Asset
File Size:
9,86 MB
Dimensions:
2067 x 1663 pixels
287 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s brev varmed han efterskänker Malmös årliga stadsskatt av 300 Lybska mark för den trohet som borgmästare, rådmän och menigheten där visat konungen och riket, speciellt under den senaste vintern under konungens frånvaro.
Daterad den 22 april 1452. På pergament. Av sigillet finns endast en fjärdedel kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 51.

Transkribering:
Wij Cristiern, meth gudhs nadhe Danmarks, Norges, Wendes oc Gotes koning, greue j Oldenborgh oc Delmenhorst göre widerligt alle men, at fore troskap oc wellighe thieniste, som wore älskelighe borghemestere, radhmen oc menighet j wor köpstäth Malmöge oss oc wort righe Danmark her til giort oc bewisd haffue oc sönderligh som the nw j winter trolighe bewisde segh som tro donde men modh wore oc righens fiende i wor frawärelse oc her effter trolige göre oc bewise schule oc mwe, tha haffue wij nadheligh vnt oc giffuet oc vnne oc giffue thöm meth thette wort obne breff theres aarlighe byskat vppa thry hundrethe lubeske mark, swo lenge wor nadhe tilsigher. Til ydermere forwaring her om haffue wij ladet wort secret hänges nädhen for thette wort breff, som giffuet är vppa wort slot Köbendehaffn. Sancti Jörghens afften anno dominj mcdquinquagesimosecundo. Ad relacionem domini Ottonis Nicolai magistri curie.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
22 april 1452
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 222645