• 52  of  65
Uploaded on:
24/08/2021 13:25:21
Type:
Asset
File Size:
5,96 MB
Dimensions:
1594 x 1301 pixels
300 views 0 downloads
Description: Konung Hans bytesbrev med Malmö stad. Konungen och kronan får en stadens gård belägen norr om den gamla myntmästaren Dringenbergs gård vid stranden med ett stående grundmurat torn väster om Färjeporten. Staden får av kronan Segemölla i Burlöv socken men skall där jämte ge 300 Rhenska gyllen då Segemölla är bättre än gården vid stranden och får tillåtelse att dämma Segemöllas vattendrag och leda det in till staden..Daterad den 7 juni 1500. På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 99.

Transkribering:

Wii Hanss, meth gutz nade Danmarcks, Sueriges, Norges, Vendes oc Gotes koning, hertug, vdj Sleszwig och i Holsten, Stormaren oc Ditmersken, greffue vdj Oldenborg och Delmenhorst, göre alle wittherlicht, at wij haffue nw effter wort elskelige riges raadz raad giort ith kerlicht mageskiffte emellom oss, kronen oc wor köpstad Malmö vdj swaa made, som her effter scriffuit stander. Fförst skulle wij oc kronen haffue, nyde oc beholde till ewinnelige eye en Malmöges byess gaard, liggendes vdj Malmöge norden bag then gamble mynttemesteres gaardt wed stranden, doch byenss sträde emellom, oc meth ith byes tornn, mwret aff grwnd, som stander paa samme gaard vesten nest op till fergeporten, hwilcken gaard oc torn, som then gamble mynttemestere tillfornn aff byen vti leye haffde, meth all for:ne gaard rette tilhörelsse, meth torn, hwess jord oc grwnd vti lengge oc brede, i syde oc wide, som then gamble mynttemestere hannum vdj wäre haffde, oc ther emod skall for:ne Malmöges by haffue igen aff oss och kronenn en vatnmölle, kallendes Seye mölle, liggendes östen norden fran Bwltoffte vdj Burlöff sogn, och giffuer arligen till landgilde xij pwnd meell, en fed galth oc en tönne gryn, meth all for:ne Seye mölles rette tilliggelsse, som er ager oc äng, fägang och fiskewatn, wott och tiwrt, dam och damsbondh, jnthet vndertaget meth huat naffn thet helst neffnes kan, at haffue, nyde, brwge oc beholde till for:ne wor köpstad Malmöge till ewinneligh eye eyeskwllendes effter thenne dag, oc hwess som for:ne Seyemölle er betthre en for:ne torngaardt, haffue the nw fornöget oss oc kronen iijc rynske gylden vti gwld effter wore gode nöge oc fwlde samtöcke. Sammeledes haffue wij oc wntt oc tilladet, at for:ne wore indbyggere vdj Malmöge mwge lade deme for:ne Seyemölles vatnlöp jnd fore Malmöges by bode hoess for:ne mölle, som hwn nw stor, oc sammeledes egömmen wor oc kronens grwnd paa Bwltoffte marck oc till theres egen bymarck tager meth gröffther oc demminger, hwor som the kwnde tencke, at the thenom best oc nytteligest ware kwnde, doch ey at demme noger thet till skade eller forfang, oc syden at haffue, nyde, brwge oc beholde for:ne Seyemölle meth alle synne rette tilliggelsse, som forscriffuit stander. Thij forbiwde wij alle, ehwo the helst äre eller wäre kwnne oc serdeles wore fogeder oc embitzmenn for:ne wore jndbyggere vti Malmö her emod at hindere, hindre lade, möde, platze, dele, vmage eller vti nogre mode at vforrette vnder wor konningelige heffnd oc wrede. Giffuit paa wort slot Nyborg pintze dag· aar etc. xvc vnder wort signeto.
Dominus rex per se, et dominus Paulus Laxman magister curie.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
bytesbrev
,
7 juni 1500
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 224887