• 15  of  36
Uploaded on:
26/08/2021 11:14:26
Type:
Asset
File Size:
5,72 MB
Dimensions:
1535 x 1297 pixels
280 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s gåvobrev till borgmästare och råd i Malmö en kronans gård och damm liggande väster om Malmö, som de tidigare hade haft brev på, jämte sjön, med tillstånd att därpå (Hästhagen) bygga en kvarn till borgmästare och råds egen nytta.
Daterad den 5 maj 1481. På pergament. Sigillet borta.
OBS! Sigill finns i D I, 1792, sid 69.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 57.

Transkribering:

Wii Cristiern, met guds nade Danmarcks, Sueriges, Noriges, Vendes ock Gothes koning, hertug vti Slesuig ock hertug i Holsten, Stormarn och Ditmerschen, greue i Oldenborg ock Delmenhorst, göre alle vitherligt, at fore swodan vmag ock thieneste skyld, som wore borgemestere ock rad i Malmöge haffue hafft fore oss ock wore forfätre koninge i Danmarck ock än ner effter haffue skule fore oss ock wore arffuinge ock efftherkomrnere, koninge i Danmarck, haffue wij vnt ock giffuet ock met thette wort obne breff vnne ock giffue for:ne wore borgemestere ock rad i Malmöge, som nw ere ock her effter komende worde i Malmöge, wor ock kronens grund ock dam, liggende westen hoss Malmöge, som the ock tilforn haffue hafft breff vpa, met siöen i swo made, at the mwe ock skule ther vpa lade bygge een mölle ock möllehws, hwor thet er best ock beleygest, til borgemesteres ock radz eyghet nytte ock rente at dele ock skiffte mellom them ock haffue ock beholde til theres eyget nytte ock bestand, fore swodan vmage ock thieneste, som the dagelige haffue skule fore oss ock wore effterkommere, koninge i Danmarck, ock bysens beste ock ey göre noger annen noget ythermere regenskab eller sware aff for:ne mölles rente, dam eller watn. Thii förbiwde wii alle, ehwo the helst ere eller were kunde, ock serdeles wore fogete ock embitzmen, som nw ere eller her effter kornende worde i wor köbsted Malmöge, ock alle andre for:ne borgemestere ock rad i Malmöge her vti eller omod at hindre eller hindre lade, mödhe, vmage eller ock i noghre made vforrette vnder wor koningxlige heffnd ock wrede. Datum in prefata ciuitate nostra Malmogensi jn profesto beati Johannis ante portam Latinam anno domini mcdlxxxprimo nostro sub secreto.
Dominus rex per se presente Henrico Dringenberg monetario Malmögensi.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
gåvobrev
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
5 maj 1481
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 225836