• 10  of  15
Uploaded on:
26/08/2021 14:09:07
Type:
Asset
File Size:
5,82 MB
Dimensions:
1535 x 1320 pixels
356 views 0 downloads
Description: Konung Christian I:s brev rörande gården Henrikstorp. .Borgmästare och råd i Malmö berättat, att de under konungens frånvaro blivit stämda till Lunds rättarting för gården Henricstorp av arvingarna efter Anders Mortensen, som för sina missgärningar blev bränd vid Köpenhamn och konung Erik av Pommern givit gården till Malmö stad. Förbjuder konung Christian I arvingarna efter Mortensen, att ofreda och hindra staden i besittningen av denna egendom.
Daterad den 13 augusti 1458. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 54.

Transkribering:

Wy Cristiern, meth gudz nadhe Danmarcks, Sweriges, Norgis, Wendis oc Gotes koning, greue j Oldenborgh och Delmenhorst, göre alle widerlight, at for oss haue berät wore älskelighe borgemestere oc radhmen aff Malmöge, at Anders Mortenssöns arwinge, som före sine misgerninger bränder war for Köpendhaffn, haffue ladhit kalle oc steffnd them nw i wor frawärelse for wort retterthing til Lund oc sät ther dele pa them for en jordh, liggende vden fore Malmöge, som hedher Hinricstorp, som tilhörde for:ne Anders Mortenssön oc kom vnder cronen effter hans dödh meth andre hans gotz oc eyedele for hans misgerninger oc stort reghenscap, som han jnne meth segh hathe, ok hans arffwinge wiste ey cronen fullest fore at göre, oc koning Eric tha gaff for:ne borghemestere, radhmen oc menigheet j Malmöge for:ne jordh til ewinneligh eyghe, som hans breff ther vpa giffuet ludher oc vdwiser, hwilket breff wi aff wor sönderlighe gunst oc nadhe nw haue stadfest oc fulburdh oc meth thettre wort obne breff stadfeste oc fulburdhe oc stande them thet fulkommelighe til for for:de Anders Mortenss0ns arffwinges tiltall, oc wele the ther vpa tale oc göre oss oc cronen aff Danmarck rätt om reghenscap oc alle andre stycke, som wii haffue them til at sighe pa Danmarcks crones weghne, tha wele wii haffue then sagh i rette for oss oc wort älskelighe radh aff Danmarck, swo at hun affrettes som wedherbör. Thij forbyude wij for:de Anders Mortenssöns arffwinge oc alle andre, ehwo the helzt äre eller warä kunne, for:ne wore älskelighe borghemestere, radhmen oc menigheet j Malmöghe at steffne, dele eller vmaghe om for:ne jordh i noger made eller segh noghit meth henne at beware oc for:ne wore borghere ther vdi hinder at göre, til thes for:ne sagh affrät worder, om noghre ther vpa tale wele i alle made, som forscreffuit stander, vnder wor koningxlige heffnd oc wredhe. Oc äre ther nogre dome eller breff giffne nw i Lund om for:ne jord, tha wele wii, at the i enge made scule wäre oss oc kronen eller wore borghere i Malmöghe til noghit forfang, sönderlighe thij wij hathe ther enge tilschicket eller macht giffuet pa wore weghne at sware oc göre i the ärinde, som thet segh aff rätte burdhe. Datum in curia nostra Malmögensi jpso die beati Ypoliti martiris nostro sub secreto presentibus appenso anno domini millesimoquadringentesimoquinquagesimo octauo.
Ad mandatmun domini regis presentibus dominis Iohanne Torberni et Torberno Billä et Iohanne Oxe militibus.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-27
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christian I
,
stadfästelse
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
Henricstorp
,
13 augusti
1458
,
D1:6
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 226436