• 14  of  33
Uploaded on:
02/09/2021 11:04:13
Type:
Asset
File Size:
8,82 MB
Dimensions:
1984 x 1550 pixels
319 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik I:s brev om ödetomterna i staden där han uppmanar ägarna till att bebygga dessa inom tre år, i annat fall skulle magistraten ha rättighet att sälja dessa och hälften därav skulle tillfalla kronan, hälften staden.
Daterad den 27 augusti 1525. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 247.

Transkribering:

Wii Frederiick, mett guds naade Danmarckis, Wendis oc Gotis konning, wdtwold konning till Norge, hertug wtii Sleszuick, Holstenn, Stormarnn oc Ditmerschenn, greffue i Oldennburg oc Delmennhorsth, giöre alle wittherligt, att oss elskelige borgemesthere och raad wthii wor kiöpstad Malmöö haffue ladett beretthe oc beclage for oss, ath vdi theris by äre mannge iorde oc byggested, szom ligge aldelis öde oc ey hollis aff entigenn konningis eller byes tinge, wore wndersotthe storligenn till skade oc forderff, szom bygge oc boo ther wdj byenn, oc haffwe wii ther for befallett for:ne wore borgemestere oc raad ther sammestedz att tilsige oc lofflig att wore thennom, szom samme iorde oc byggested tilhöre, att the indhenn try samfelde aar, fran thette wortt breffs dato regninndis, skulle ladhe thennom wpbygge oc holle wed magth, szaa samme wor kiöpstad ther mett kannd forbedressz oc ther aff kannd hollis byes oc konngis tynnghe. Oc ther som the thett icke giöre, indhenn for:ne try aar forlöbnne äre, the haffue wii aff wor sönnderlig gunsth oc naade wnndt oc tilladett oc nw mett thette wortt opne breff wnnde oc tillade, att for:ne borgemesthere oc raad wtii Malmöö mwge oc skulle fuldmagth haffue att selie oc sköde samme öde iorde oc byggestede tiill anndre wore wnndersotthe ther i byenn, szom thenom wille wpbygge och holle ther aff konngis oc byes tynnghe mett andre wore wnndersotthe ther sammestedtz, dog szaa att huessz penndninge the selie samme iorde oc byggested for, skulle halffdelenn komme till ossz och kronnenn oc halffdelenn till byenn. Giffuett paa wortt slott Kiöpnnehaffnn sönndagenn nesth effther sancti Bartholomei apostoli dag aar etc. twsindfemhwnndrett tiwge paa thett femthe wnnder wortt signetto.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-01-24
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
Fredrik I
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
uppmaning
,
27 augusti 1525
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228690